Cennik Inzercie Positive NEWS - page 4

Exkluzívna otváracia obálka
2 400,- EUR
2a. strana časopisu s možnosťou otvorenia
2a + 2b + 2c
Prvá dvojstrana časopisu
2 100,- EUR
2.
*
a 3. strana časopisu
*
2. strana - vnútorná obálka je tlačená na špeci-
álnom tvrdom papieri. Druh papiera vyberá spol.
Positive s.r.o., v prípade záujmu o umiestnenie in-
zercie na danej strane, je možná dohoda na výbere
papiera.
2a
2
450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
2b
2c
3
185 x 300 mm
Positive NEWS
1/2014
3
bežný kriedový papier
špeciálny tvrdý papier
Exkluzívna otváracia obálka + 3. strana
2 900,- EUR
2a. a 3. strana časopisu s možnosťou otvorenia
2a + 2b + 2c + 3
2a
450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
2b
2c
3
3
185 x 300 mm
Positive NEWS
1/2014
3
Positive NEWS
1/2014
3
otváranie
otváranie
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook