Cennik Inzercie Positive NEWS - page 6

bežný kriedový papier
špeciálny tvrdý papier
Vnútorná obálka – strong 98 a 99
*
1 900,- EUR
Zadná obálka
cena dohodou
*
vonkajšia obálka časopisu - posledná strana je
tlačená na špeciálnom tvrdom papieri. Druh pa-
piera vyberá spol. Positive s.r.o., v prípade záujmu
o umiestnenie inzercie na danej strane, je možná
dohoda na výbere papiera.
Zadná vnútorná strana obálky 99
*
1 500,- EUR
*
99
vnútorná obálka časopisu - posledná strana
je tlačená na špeciálnom tvrdom papieri. Druh pa-
piera vyberá spol. Positive s.r.o., v prípade záujmu
o umiestnenie inzercie na danej strane, je možná
dohoda na výbere papiera.
225 x 300 mm
225 x 300 mm
450 x 300 mm (2x 225 x 300 mm)
99
*
98
100
99
82
Referencie :
Referencie zákazníkov
firemnej identity od loga, cez firem-
nédokumenty komunikujúce kultúr-
ne afiremnéhodnoty spoločnosti.
Verím, že v tejto spolupráci bude-
me aj naďalej pokračovať a posú-
vať vzťahy k vyšším cieľom smerom
k vzájomnej interaktívnej komuniká-
cie: klient –obchodník –firma.
Ing. PavolChovan
Riaditeľ úseku získavania klien-
tov a riaditeľ odboru predaja
VIP klientom
Union poisťovňa, a. s.,
Union zdravotnápoisťovňa, a. s.
So spoločnosťou Positive, s. r. o.,
sa nám pracuje veľmi dobre. Pred
dvomi rokmi sme začalikooperáciou
na informačnom systéme, ktorý sa
u nás používa na správu, spracova-
nieavýpočetodmienviacako 1000
zamestnancov, ktorí vykonávajú ná-
bor poistencov. Informačný systém
nám automatizuje činnosti v Union
zdravotnej poisťovni a umožnil nám
získaťdôležitú konkurenčnú výhodu
oproti konkurencii, ktorá také rieše-
nienepoužíva.
Softvérboldodanýanasadenýveľmi
rýchlo, čo nás presvedčilo o správ-
nej voľbepartnera.
Popozitívnej skúsenosti sme sa roz-
hodli využiť potenciál spolupráce
a rozšírili ju o projektVIP program,
ktorý beží na
VIP
program zostavili Union zdravotná
poisťovňa, a. s., a Union poisťovňa,
a. s., pre zamestnávateľov a ich za-
mestnancov, ako ajpartnerov.
Softvérové riešenie od Positive
nám umožnilo realizovať myšlienku
penetrácie do veľkých korporácií
a poskytnúť naše služby poistenia
formou zamestnaneckých benefi-
tov.ProgramátorizPositive aktívne
pomáhalipri kreovanínápadovaná-
vrhu procesov, čo nám podstatne
urýchliloprocesodmyšlienky k rea-
lizácii.Návrharealizáciabolivedené
veľmi efektívne aprvú verziuportá-
lu smeboli schopní spustiťdo troch
mesiacovodpodpisu zmluvy.
Portál sme nasadili minulý mesiac
a má veľmi dobrý ohlas zo strany
všetkých zúčastnených.
Zamestnávatelia získali produkt do
sociálneho programu. Zamestnan-
com a poistencom poskytujeme
prístup k informáciám aautomatizu-
jeme procesy súvisiace s čerpaním
poskytnutých benefitov. Vzťaho-
ví manažéri Unionu majú v rukách
CRM nástroj, ktorý znamená revo-
lučnýposun vdigitálnej komunikácii
sklientom.Už teraz sa tešímnaďalší
rozvoj portálu, pretože nadšené re-
akcie zúčastnených stránnámdoda-
liodvahu rozšíriťportáloďalšieuni-
kátne služby, ktoré na slovenskom
trhu zatiaľneexistujú.
Ďakujem programátorskému tímu
spoločnosti Positive, s. r. o., že nám
pomáhaefektívne zvládnuťnáročné
úlohy a prispieva tak k budovaniu
unikátnych služieboboch „Unionov.“
Ing. Filip Schochmann,
majiteľ Positive, s. r. o.
Rád by som sa zákazníkom spoloč-
nostiPositivepoďakoval,žeochotne
vyjadrili svoje skúsenosti anázor na
doterajšiu spoluprácu s našou spo-
ločnosťou. Kedže sme referenciám
vmagazínePositiveNEWS venovali
len jednudvojstranu, nebolomožné
dať priestor všetkým našim partne-
rom.Oslovili sme preto len vzorku
dlhoročných zákazníkov a niekoľko
novýchpartnerov.
Vážime si však spoluprácu zkaždým
z vás. Každý z našich partnerov je
iný a niečím výnimočný.Majú však
jedno spoločné. Vďaka nim tu sme.
Dávajúzmyselnašejpráci. Ichpotre-
by a komunikované požiadavky nás
formujú aposúvajúdopredu.
Ďakujemvámpretozaprejavenúdô-
veru aaktívnu spoluprácu.
V blízkej budúcnosti do odvetvia
finančného sprostredkovania prine-
siemeďalšie inovácie,
výraznú mieru automatizácie pro-
cesov a taktiež ešte väčšiu kvalitu a
dostupnosť informácií.
3
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook